TẠO ĐƠN: đưa hàng vào giỏ → kết đơn → xác nhận mua hàng