Lưu ý: 1 số phiên bản trinhg duyệt sau khi đăng nhập chỉ hiện ra nút "SIGN IN" --> Bạn đóng tab "SIGN IN" đó lại và truy cập lại www.haiphongorder.com ---> Trang chủ hiện ra bạn nhìn lên góc TRÊN bên TRÁI có chữ "trang cá nhân", bạn hãy click để vào trang cá nhân của bạn! Cảm phiền